Yadda Miji Nagari Ya Kamata A Same ShiKadan daga suffofin miji nagari bayan auresu ya zagi ko gori wa Ba ya dukan Idan ya ci sai ya ciyar da ita haka ma in ya sha sai...